بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 186,490 2.18 904,409 8.54 950,892 8.63 959,214 8.4
اوراق مشارکت 5,917,869 69.1 4,605,443 43.5 4,705,807 42.71 4,996,594 43.77
سپرده بانکی 5,225,565 61.02 4,929,817 46.57 5,208,887 47.28 5,311,206 46.53
وجه نقد 113 0 69 0 19 0 61 0
سایر دارایی ها -2,831,151 -33.06 52,294 0.49 53,236 0.48 49,715 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 163,180 1.91 685,638 6.48 698,456 6.34 685,682 6.01