بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 134,244 1.59 549,637 5.34 637,967 6.15 729,516 7
اوراق مشارکت 6,033,561 71.66 4,466,907 43.38 4,381,141 42.27 4,264,867 40.92
سپرده بانکی 5,244,575 62.29 5,196,511 50.46 5,247,935 50.63 5,343,705 51.28
وجه نقد 115 0 139 0 47 0 89 0
سایر دارایی ها -3,049,013 -36.21 16,875 0.16 17,253 0.17 1,190 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 125,061 1.49 436,672 4.24 486,615 4.69 549,830 5.28