بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 154,077 1.82 735,842 7.2 811,311 8.15 880,443 8.72
اوراق مشارکت 5,977,123 70.54 4,251,304 41.62 4,206,364 42.26 4,415,794 43.71
سپرده بانکی 5,238,918 61.83 5,120,181 50.12 4,819,087 48.41 4,672,490 46.25
وجه نقد 115 0 99 0 165 0 598 0.01
سایر دارایی ها -2,957,351 -34.9 22,708 0.22 28,522 0.29 43,600 0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 139,591 1.65 563,095 5.51 626,343 6.29 688,110 6.81