close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود

سود دوره سه ماهه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک کارگزاری بانک کارآفرین در تاریخ ٢٥/٤/١٣٩١ ٢١/٢٢ + ما به التفاوت سود دوره قبل ٩٢% مجموعآ ١٣/٢٣ به حساب سرمایه گذاران واریز شد .