close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

واریز سود مهرماه

سرمایه گذاران محترم صندوق مشترک کارآفرین: سود ماهانه منتهی به ١٣٩٤/٠٧/٢٣ با بازده ٢٧.٩  درصد (سالانه) پرداخت گردید. سود پرداخت شده شامل سود این دوره و تمامی سود های انباشته مازاد بر ٢٤ درصد دوره های قبل صندوق می باشد.