close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری

پیرو اطلاعیه شماره ١٢٠٣٠٠٤٤ -١٦-٠١-١٣٩٤ صندوق های سرمایه گذاری موظف اند ؛ در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب صندوق دریافت نماید . جهت اطلاعات بیشتر لطفا روی عنوان خبر کلیک شود .