close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر دوره پرداخت سود صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین

به اطلاع می رساند، با توجه به موافقت سازمان بورس و مجوز اخذ شده، پرداخت سود صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین پس از پرداخت سود سه ماهه منتهی به ٢٣/٠٤/١٣٩٣ به صورت ماهانه در تاریخ بیست و سوم هر ماه پرداخت می شود.